info@exirfaraz.com
66465393 - 66495966
گزارش راندمان کلسیناسیون کک نفتی خام ( توسط آزمایشگاه متالورژی رازی )

شرکت اکسیر فراز سدید با همکاری آزمایشگاه معتبر متالورژی رازی، برای اولین بار در کشور جهت تعیین و ثبت تلورانس راندمان کلسیناسیون کک نفتی خام اقدام نموده و با ارائه نمونه ی کک  نفتی ترکمنستان از محل واردات خود در محیط  آزمایشگاه موفق به ثبت میزان راندمان تولید کک کلسینه و دریافت تاییدیه آن از آزمایشگاه رازی گردید که با توجه به انجام کلسیناسیون در شرایط آزمایشگاهی میزان راندمان تولید با اختلاف کمی از مقیاس اصلی آن ثبت گردید که در دو صفحه تایید شده توسط آزمایشگاه رازی ارائه گردیده است